Obchodní podmínky

1/ Smluvní strany

Smluvní strany jsou:

Vy, objednatel našeho zboží od naší firmy jako spotřebitel dle § 1810 a dalších NOZ  /dále jen „zákazník“/ na straně jedné

a my, provozovatel tohoto webu, firma dr. bosshammer natura ČR s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady. IČ: 07819803  /dále jen „dodavatel“/, na straně druhé.

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy objednatelem je podnikatel jednající v rámci své podnikatelské činnosti.

2/ Uzavření smlouvy

Kupní smlouva na produkty z nabídky tohoto webu se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy zákazník objednal produkt či produkty prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na tomto webu a dodavatel potvrdil přijetí této objednávky zákazníkovi elektronickou poštou. Takto uzavřená kupní smlouva je pro obě strany závazná. Zákazník řádným vyplněním a odesláním objednávkového formuláře vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

3/ Cena

Jednotková cena je výslovně uvedena u každého produktu a celková cena objednávky je vypočítána automaticky jako jednotková cena krát počet položek podle objednacích čísel a je uvedena v objednávce. Tato cena je konečná a zahrnuje i náklady na zabalení a dopravu objednávky po celém území České republiky. Zaslání do zahraničí podléhá individuální kalkulaci. Nejsme plátci daně z přidané hodnoty.

4/ Práva a povinnosti smluvních stran

Dodavatel je povinen zákazníkovi dodat zboží v bezvadném stavu, v originálním zapečetěném obalu a v rámci uvedeného data expirace /minimálně 3 měsíce před datem expirace/, v objednaném množství a bez zbytečného odkladu, s přihlédnutím ke svým kapacitním možnostem, a to vždy registrovanou poštou.

Zákazník je povinen objednané zboží řádně odebrat a uhradit. Platba bude provedena způsobem vyznačeným v objednávkovém formuláři, a to buď bankovním převodem na účet dodavatele před odesláním zboží  nebo dobírkou.

Ukáže-li se zboží vadným, má zákazník právo zboží vrátit dodavateli a ten má povinnost zákazníkovi vrátit zaplacenou částku.

V případě, že zákazník změní po odebrání zboží svůj názor, má právo ve lhůtě 14 dní od převzetí zásilky od smlouvy odstoupit a zboží vrátit dodavateli i bez udání důvodu, a to v neporušeném a nerozpečetěném originálním obalu na adresu dodavatele. Následně dodavatel vrátí zákazníkovi částku zaplacenou za vrácené zboží na účet zákazníka a to nejpozději do 14 dnů od data přijetí vráceného zboží. K odstoupení stačí prohlášení zákazníka v tomto smyslu prostřednictvím elektronické korespondence a zaslání zboží na adresu dodavatele. Poštovné za zaslání zboží zpět dodavateli jde na vrub zákazníka.

Každá ze smluvních stran nese svoje náklady na elektronickou komunikaci /připojení k internetu atd./.

5/ Ochrana osobních údajů

Zavazujeme se plně respektovat Zákon č. 101/2000 Sb. ve  znění  pozdějších předpisů o ochraně osobních údajů.  Prohlašujeme, že Vaše osobní údaje využijeme pouze v míře nutné pro vyřízení Vašich objednávek a neposkytneme je třetí straně s vyjímkou přepravní služby. Nebudeme Vaše osobní údaje využívat ani k zasílání obchodních sdělení, vyjma občasných upozornění na nové produkty či slevové akce podle § 2986 (2) Nového občanského zákoníku,  pokud toto zasílání nezakážete. Nezbytné údaje pro vyřízení Vaší objednávky jsou pouze jméno a příjmení a doručovací a elektronická adresa. Své telefonní číslo můžete sdělit dle Vašeho uvážení. Bude případně využito opět jen ke komunikaci  v souvislosti s vyřízením Vaší objednávky.

6/ Závěrečná ustanovení

Dodavatelské vztahy se řídí platnou legislativou České republiky, zejména občanským zákoníkem  a zákonem o ochraně spotřebitele. V případě sporu má zákazník právo obrátit se s podnětem na Sdružení obrany spotřebitelů, Sdružení českých spotřebitelů a další podobné organizace, na Českou obchodní inspekci, případně na obecný soud.

Jazykem pro komunikaci mezi zákazníkem a dodavatelem je český jazyk.

Tyto obchodní podmínky platí od 18.6.2015 do odvolání nebo do data vydání nových či upravených obchodních podmínek.